Finansiering,
udlejning og salg

Exsos har løsningen der passer til jer

Finansiering

Exsos Leasing & Sale

Udlejning

Salg

Finansiering af vores plejeboliger

I Exsos investerer vi vores egne penge i vores projekter. Vi ser denne investering som en langsigtet og fornuftig placering af ejernes kapital og som en mulighed for at tage ansvaret for hele værdikæden fra udvikling til udlejning.

Strukturering og finansiering
Hvert af vores plejeboligprojekter placeres i et selvstændigt ejendomsselskab, med sæde i det land hvori ejendommen opføres. Finansieringen struktureres med en afbalanceret fordeling af egen- og fremmedkapital, oftest i samarbejde med lokale og regionale banker.

At blive betroet fremmede midler fra banker og sparekasser, er et ansvar vi tager meget alvorligt.

Derfor gør vi vores yderste for i størst muligt omfang at tilsikre ejendommenes fremtidige betalingsevne, så de optagede kreditter kan tilbageføres som aftalt.

Vores projekter baseres altid på en grundig behovs- og konkurrenceanalyse. Derefter struktureres finansieringen i en iterationsproces mellem:

  • Lejeindtægten, som er direkte relateret til beboernes og det offentliges betalingsvilje og -evne.

  • Projektomkostningerne, som er nøje relateret til det valgte pleje- og byggekoncept.

  • Finansieringsparametre i relation til driftsherrens, projektets og vor egen bonitet

Udlejning af vores plejeboliger

Vi søger samarbejde med progressive driftsherrer, der ligesom vi brænder for at bringe ældresektoren videre.

Gode relationer
Som driftsherre inddrages De fra start til slut og har med baggrund i det aftalte driftskoncept stor indflydelse på planløsninger, materialer og funktionalitet.

For at sikre høj kvalitet og lavest mulige vedligeholdelsesomkostninger, søges projektøkonomien i størst muligt omfang tilrettelagt, så den tilgodeser alle parter:

  • Beboerens behov for en god og betalelig pleje under indbydende og betalelige boforhold.

  • Driftsherrens behov for at kunne tilbyde et godt arbejdsmiljø i attraktive omgivelser og samtidig have en fornuftig sammenhæng i økonomien.

  • Investor og bankers behov for en fornuftig forrentning af den investerede kapital kombineret med en langsigtet værditilvækst med mindst mulig risiko.

Når byggeriet er færdiggjort, overdrages det driftsherren til indretning. Hvis ønsket, kan Exsos være behjælpelige med finansiering af indretningen, gerne i form af et kontant indretningstilskud.

Vi tilbyder en lejekontrakt med 25 års løbetid med mulighed for forlængelse i 5 år. Ønskes en forkøbsret, er dette også en mulighed.

I lejeperioden er vi den professionelle partner for driftsherren og bestræber os på at yde vores del til, at de fysiske rammer forbliver attraktive for beboere og personale.

Ejerskab og salg

I Exsos ser vi ejerskabet af vores plejeboliger som en langsigtet konservativ investering med et relativt sikkert afkast. Derfor følger vi også vores projekter fra start til slut og tager i høj grad ansvar for hele værdikæden fra projektudvikling til udlejning af de opførte ejendomme. Dermed ikke sagt at vi nødvendigvis selv skal eje alt, vi bygger.

For så vidt rammebetingelserne er til stede, er vi også indstillet på at sælge nye projekter allerede i projektudviklingsfasen. Vi udvikler, projekterer og opfører ejendommene og overdrager det færdige byggeri til køber, evt. via en forward deal.

For mere information, kontakt os på

+45 75 81 42 11