Lad os fortælle dig
en god historie

...om mere end bygninger

Exsos har mere end 30 års erfaring med at udvikle og investere i Europas ældresektor.

Europa står overfor et demografisk problem. Befolkningstallet falder i takt med at vi alle bliver ældre. Mange lande står derfor de næste mange år over for store fiskale udfordringer, som vil medføre konstante ændringer af ældresektoren.

Løsninger på tværs af grænser
Hvem der leverer plejen og hvordan den finansieres adskiller sig væsentligt fra land til land. De politiske valg der styrer ældresektoren er dybt forankrede i de enkelte landes kulturer, og plejesystemerne er derfor blevet en integreret del af bl.a. landenes finans- og arbejdsmarkedspolitikker. Dette gør det til en udfordring at finde en fællesnævner, der tilgodeser alle befolkninger.

Hver for sig indeholder plejesystemerne i de enkelte lande imidlertid elementer, som på den ene eller anden måde kan tilføre værdi til de øvrige. Ud fra en kortlægning af de enkelte landes plejesystemer, udveksler Exsos ideer til konkrete projekter med og mellem markederne, og finder frem til de elementer, som integreres bedst landene imellem.

Sådan gør vi det muligt at kombinere os frem til de bedste løsninger, og gøre dem til virkelighed i konkrete projekter, hvad enten det er udvikling af pleje- (drifts)koncepter, eller udvikling og opførelse af fysiske rammer i form af aktivitets- og plejecentre.

Værdiskabelse i Exsos – fra tanke til drift

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for at nå sikkert i mål med vore projekter, påtager vi os ansvaret for, og kontrollen over, hele værdikæden fra behovsanalyse over byggeri til udlejning af den opførte ejendom. Samtidigt sikrer vi at projektet passer ind i rammerne for de enkelte landes sociale systemer og økonomiske formåen.

Vi har fokus på en grundig behovsanalyse, grundstyksakvirering, identificering af driftsherrer (lejere), samt udvikling af driftskoncepter og driftskalkyler i samarbejde med driftsherre.

Derudover tager vi ansvaret for fremskaffelse af finansiering, projektering, opførelse af de fysiske rammer samt udlejning af den opførte ejendom.

Når vi har sikret grunden og sammen med driftsherren udviklet det bygningsmæssige koncept, bruger vi eksterne arkitekter og andre tekniske rådgivere til at projektere byggeriet for os. Sammen med vore eksterne projekterende, har vi den kundskab der skal til for at sikre den mest effektive måde at bygge på.

Når projekteringen er tilendebragt, udbydes projekterne i totalentreprise. Vi ønsker at bruge markedsmekanismerne til at få den bedste pris i markedet og låse prisen på byggeriet før igangsætning. Her ønsker vi ikke nogen risiko. Med disse forudsætninger er det muligt at aflevere et plejeboligprojekt til 89 beboere nøglefærdigt efter 20 måneder - 6 måneder til koncept- og projektudvikling og en byggetid på kun 14 måneder.

Exsos Immobilien - plejeboliger der føles som hjem

Vore plejeboliger er alle organiseret i selskaber under Exsos Immobilien GmbH. I reglen udlejes de på 25 års kontrakter, og her lægger vi stor vægt på at opretholde og videreføre det gode samarbejde med driftsherre, som er opbygget under udviklingen og opførelsen af det enkelte plejecenter.

Som driftsherrens professionelle partner, bestræber vi os på at yde vores til at de fysiske rammer forbliver attraktive i hele lejeperioden.

Historien om Exsos

Exsos’ historie går tilbage til 1988, hvor Exsos blev grundlagt af Landsforeningen af Forsorgsledere i Danmark (LFD) (nu Lederforum) og Socialministeriet i Danmark.

Baggrunden for stiftelsen var ændringerne i den danske ældrepolitik som følge af ældreboligloven af 1987, hvor man i Danmark reducerede byggeriet af traditionelle plejehjem og i stedet gik over til at bygge ældreboliger og aktivitetscentre. Man udbyggede hjemmeplejen og lod pensionerne følge beboerne, som så selv betalte husleje og kost. Nødvendig pleje og omsorg blev finansieret via skatten.

Reformen vakte international bevågenhed og interesse. Exsos skulle på denne baggrund på kommerciel basis forsøge at skaffe ordrer til dansk erhvervsliv og modtog i de første år tusinder udenlandske besøgende, der blev introduceret til den danske ældresektor. De besøgende grupper spændte fra ministre og embedsmænd til driftsorganisationer, bygherrer og institutionspersonale.

Exsos formidlede det, der blev benævnt Social Systemeksport (heraf navnet EXSOS – EXport af SOciale Systemer), men med et kommercielt sigte på at medvirke i ”hardware”-delen via danske firmaer: arkitekter, ingeniører, byggefirmaer og hjælpemiddelleverandører. De mange kontakter, etableret ved besøgsgrupper, medvirken ved internationale konferencer samt udbredt foredrags- og rådgivningsvirksomhed både i og uden for EU, gav snart positiv effekt.

Efter genforeningen i 1989, reformerede Tyskland ved Exsos’ mellemkomst plejehjemsbyggeriet efter dansk model i flere af de ‘nye’ delstater, og i starten af ’90erne begyndte udviklingen af Exsos-projekter på det tyske marked.

I alt er der gennem årene og frem til 2015 konciperet, opført og indrettet mere end 25 plejecentre. Heraf flere plejecentre som modelprojekter, indviet under deltagelse fra Danmark af enten den siddende Socialminister eller formanden for folketingets Socialudvalg, ligesom daværende Statsminister Poul Nyrup Rasmussen under et Statsbesøg i Tyskland overværede underskrivelsen af Exsos’ første kontrakt om opførelse af to plejehjem i den tyske delstat Sachsen-Anhalt.

Derudover har Exsos etableret hjælpemiddelcentraler i Baltikum og Tjekkiet, ligesom der i samarbejde med norske, irske og spanske partnere er opført plejecentre og igangsat drift i Irland, Spanien, Tyrkiet og Norge.

I 1996 foretog direktionen et management buy-out, hvor Socialministeriet og LFD trak sig ud af Exsos. I årene frem til 2007 udvikledes Exsos fra et halvoffentligt non-profit systemeksportselskab til en privatejet virksomhed drevet på forretningsmæssige vilkår. Dermed blev vores fokus ikke blot på hvad Danmark kan bidrage med til andre lande, men også på hvad de øvrige lande kan bidrage med til Danmark og til hinanden. Exsos blev dermed til EXchange of SOcial Systems.

For mere information, kontakt os på

+45 75 81 42 11